•  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Zwembaden Lomass is dé zwembadbouwer voor PPC, Inox en keramische zwembaden in Limburg!

  Met meer dan tien jaar ervaring in de zwembadensector realiseren wij elke zwembaddroom in verschillende prijsklassen.

   

  Voor Zwembaden Lomass is de techniek achter de schermen van even groot belang als het visuele uitzicht van het zwembad. We zorgen voor duurzame en energiezuinige technische ruimtes.

   

  Baantjes trekken, spelen met uw kinderen of gewoon op zoek naar verkoeling? Uw zwemplezier wordt bij Zwembaden Lomass gerealiseerd. Wij tekenen alles van A tot Z uit!

   

  Interesse in het kopen of aanleggen van uw droomzwembad? Vraag dan vrijblijvend uw offerte op maat! Wij voorzien bij deze offerte graag een duidelijke uitleg over wat de meerwaarde is van onze unieke manier van werken.

 • Hoe Zwembaden Lomass werkt:

  Wilt u uw droomzwembad realiseren met Zwembaden Lomass als partner?

  Wij komen graag bij u ter plaatse op verkennend gesprek en voor een eerste kennismaking.

  1

  Offerte aanvraag

  via het contactformulier op de website of telefonisch

  2

  Afspraak maken

  afhankelijk van wat voor u het best past

  3

  Bezoek

  om naar uw wensen te luisteren

  4

  Offerte op maat

  van uw persoonlijke voorkeuren

  5

  Bespreking offerte

  ter verduidelijking van onze pricesetting

 • Wij bieden volgende types zwembaden aan:

  Onderloopzwembaden

  Een onderloopzwembad heeft een prachtig gestroomlijnd design doordat het waterpeil zicht net onder de boordsteen bevindt. Het water wordt eerst via 1 of meerdere zijdes afgevoerd naar de buffer en vervolgens naar de filterinstallatie.

  Hoogwaterlijn zwembaden

  Een hoogwaterlijn zwembad heeft één of meerdere skimmers met een lange smalle zuigmond. Deze worden bijna tegen de boordsteen geplaatst, waardoor het waterpeil een niveau bereikt van circa 6 a 8 cm van de rand.

  Overloopzwembaden

  Bij een overloopzwembad loopt het water over de zwembadrand. Dankzij deze techniek is het zwembad gezegend met een strakke en rigide stijl. Het water lijkt wel een spiegel. U kan zelf kiezen welke overloopstenen u mooi vindt en dit combineren met een grasrand, natuursteen of keramische tegels. Wij verzekeren een stille overloop van het water.

  Grasrandzwembaden

  Houdt u van gras tot tegen het zwembad en hebt u geen behoefte aan boordstenen? Dit kunnen we voorzien met of zonder overloop!

  Infinity overloopzwembaden

  Wilt u een zwembad waarin u zichzelf letterlijk kan onderdompelen in luxe? Kies dan voor een Infinity Pool dat opgaat in de omgeving voor een prachtige toets aan uw tuin. Bij deze zwembaden loopt het water aan een of meerdere kanten over de rand. Door een hoogteverschil lijkt het of u zo over de rand kan zwemmen.

   

   

×
Algemene voorwaarden van Lomas Comm.V
Maatschappelijke zetel te Weg naar Zwartberg 325A te 3660 Opglabbeek, 
BTW BE 0597.622.938
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

1.	Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van LOMAS GCV, tenzij en zover er schriftelijk is van afgeweken. Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarden moet vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door LOMAS GCV ondertekend akkoord. De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, die in geen geval tegen de verkoper kunnen worden ingeroepen. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde, ook indien LOMAS GCV deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden moeten door LOMAS GCV schriftelijk bevestigd worden.
 
2.	Vervaldatum

De facturen zijn betaalbaar uiterlijk 8 dagen na factuurdatum, of anders vermeld op de prijsofferte of voorzijde van deze factuur.
3.	Wanbetaling
Ingeval van gedeeltelijke betaling of niet betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 10% op het openstaande factuurbedrag vanaf de vervaldag tot op de dag van de algehele betaling alsmede een forfaitaire schadebeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50 € voor het daardoor geleden nadeel en kosten en dit onverminderd de werkelijke geleden schade die ten alle tijde door ons kan worden ingevorderd.
Onverminderd voorgaande bepaling en ongeacht de opname van de door LOMAS GCV te leveren diensten en goederen, zullen bij niet betaling van één factuur of bij niet-naleving der contractuele plichten van de opdrachtgever, alle overige facturen, zelfs niet-vervallen facturen of nog te factureren diensten en leveringen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar worden. Bij niet betaling op de vervaldatum van de factuur of in geval van faillissement, concordaat, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling dan wel elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid of in geval van niet-naleving van elke andere contractuele verplichting in hoofde van de klant, behoudt LOMAS GCV zich het recht voor om verdere leveringen/diensten op te schorten of te annuleren, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.
 
4.	Klachten

Alle klachten aangaande de geleverde diensten dienen schriftelijk en binnen de 48 uur na levering bij aangetekende post aan de verkoper kenbaar gemaakt te worden. Klachten aangaande de factuur dienen per aangetekende post kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na factuurdatum. Het louter terugsturen van een factuur wordt nooit als klacht of protest aanvaard.

5.	Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank 

De nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De overige bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing. 
Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van arrondissement Limburg, afdeling Tongeren (België) bevoegd, dewelke oordelen overeenkomstig het Belgisch interne recht.
×
Zwembaden Lomass Privacy Policy

1.  Algemeen
1.	Bij Zwembaden Lomass vinden we de privacy en de veiligheid van je gegevens erg belangrijk. Niemand heeft immers graag dat zijn of haar persoonlijke gegevens zomaar te grabbel worden gegooid. Lees daarom deze Privacy Policy aandachtig door, want dit document bevat essentiële informatie over het hoe en waarom van de verwerking van je persoonsgegevens en het gebruik van cookies.
2.	Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Zwembaden Lomass mee te delen, maar begrijp dat bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het inschrijvings-, contact- of bestelformulier of de verwerking hiervan weigert.
2.  Wetgeving en Verantwoordelijkheid
1.	Zwembaden Lomass, met maatschappelijke zetel te Weg naar Zwartberg 325A 3660 Oudsbergen, sinds 2015 in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0597.622.938 onder de vennootschap Lomas Comm.V (hierna “Zwembaden Lomass”), leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’.
2.	Zwembaden Lomass stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
3.	Jij bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Zwembaden Lomass.
4.	Zwembaden Lomass is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op de website van ‘Zwembaden Lomass’.
 
3.  Aanvaarding
•	Door onze website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Policy en stem je ermee in dat Zwembaden Lomass jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.
 
4.  Persoonsgegevens die verzameld worden
•	Zwembaden Lomass kan gegevens van jou (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
1.	automatisch (al dan niet door gebruik van cookies)
2.	tijdens jouw registratie en het gebruik van de Website
•	De gegevens die automatisch worden verzameld:
•	Door gebruik van cookies: bepaalde gegevens worden verzameld via cookies.
•	Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Zwembaden Lomass en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan onze website. Het gaat om:
•	het TCP/IP adres
•	het type en de versie van jouw navigatiesysteem
•	de laatst bezochte internet pagina.
•	De gegevens die je ons meedeelt tijdens jouw registratie en het gebruik van de Website:
•	In het inschrijvingsformulier voor onze nieuwsbrief op onze website.
•	In het contactformulier op onze website.
•	In het bestelformulier op onze webshop.
 
5.  Doeleinden van de verwerking
Algemene doeleinden
Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:
•	Je de dienst aangeboden op onze website te kunnen leveren;
•	De levering en facturatie van de producten die je hebt besteld
•	Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van onze website;
•	Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
•	 De technische administratie van onze website te beheren;
•	Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van onze website.
Direct marketing
Jouw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor doeleinden van direct marketing, voor zover je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”).
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door verzending van een e-mail aan info@zwembadenlomass.be.
Mededeling en doorgifte aan derden
•	Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.
•	Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent Zwembaden Lomass toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. We garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
•	Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Zwembaden Lomass, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Zwembaden Lomass failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Zwembaden Lomass geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
•	Zwembaden Lomass zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Zwembaden Lomass uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
Wettelijke vereisten
•	Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Zwembaden Lomass jouw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Zwembaden Lomass zal in redelijkheid pogen om jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
6.  Duur van het bijhouden van de gegevens
1.	Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Zwembaden Lomass en jou.
2.	Indien je gedurende 5 jaar geen contractuele relatie meer hebt gehad met Zwembaden Lomass, dan wordt je klantenprofiel automatisch verwijderd.
7.  Jouw rechten
•	Recht van toegang en inzage:
Je hebt het recht om op elk moment gratis, onverwijld en binnen de 30 dagen kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Zwembaden Lomass van je persoonsgegevens maakt.
•	Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Zwembaden Lomass. Daarnaast heb je altijd het recht om Zwembaden Lomass te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
•	Recht van verzet:
Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heb je altijd het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dit geval hoef je zelfs geen redenen op te geven.
•	Recht van vrije gegevensoverdracht:
Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door Zwembaden Lomass verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
•	Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
•	Uitoefening van jouw rechten:
Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@zwembadenlomass.be , per post naar Zwembaden Lomass, Weg naar Zwartberg 325A, 3660 Oudsbergen, België, of door gebruik te maken van de contactpagina op onze website, telkens mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.
•	Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
•	Recht om klacht in te dienen:
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.
8.  Veiligheid en vertrouwelijkheid
1.	Zwembaden Lomass heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op onze website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
2.	In geen geval kan Zwembaden Lomass aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
3.	Je dient altijd en overal de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent immers als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
4.	Zwembaden Lomass houdt eraan je ervan te verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, buiten het beheer en de controle van Zwembaden Lomass en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Zwembaden Lomass is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Zwembaden Lomass raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen. Dit kan immers verschillen van deze Privacy Policy.