Algemene voorwaarden van Lomas Comm.V

Maatschappelijke zetel te Weg naar Zwartberg 325A te 3660 Opglabbeek, BTW BE 0597.622.938

RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

 

1. Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van LOMAS GCV, tenzij en zover er schriftelijk is van afgeweken.  Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarden moet vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door LOMAS GCV ondertekend akkoord. De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, die in geen geval tegen de verkoper kunnen worden ingeroepen.  Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde, ook indien LOMAS GCV deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden moeten door LOMAS GCV schriftelijk bevestigd worden.

 

2. Vervaldatum

De facturen zijn betaalbaar uiterlijk 8 dagen na factuurdatum, of anders vermeld op de prijsofferte of voorzijde van deze factuur.

 

3. Wanbetaling

Ingeval van gedeeltelijke betaling of niet betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 10% op het openstaande factuurbedrag vanaf de vervaldag tot op de dag van de algehele betaling alsmede een forfaitaire schadebeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50 € voor het daardoor geleden nadeel en kosten en dit onverminderd de werkelijke geleden schade die ten alle tijde door ons kan worden ingevorderd.

Onverminderd voorgaande bepaling en ongeacht de opname van de door LOMAS GCV te leveren diensten en goederen, zullen bij niet betaling van één factuur of bij niet-naleving der contractuele plichten van de opdrachtgever, alle overige facturen, zelfs niet-vervallen facturen of nog te factureren diensten en leveringen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar worden. Bij niet betaling op de vervaldatum van de factuur of in geval van faillissement, concordaat, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling dan wel elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid of in geval van niet-naleving van elke andere contractuele verplichting in hoofde van de klant, behoudt LOMAS GCV zich het recht voor om verdere leveringen/diensten op te schorten of te annuleren, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

 

4.Klachten

Alle klachten aangaande de geleverde diensten dienen schriftelijk en binnen de 48 uur na levering bij aangetekende post aan de verkoper kenbaar gemaakt te worden. Klachten aangaande de factuur dienen per aangetekende post kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na factuurdatum.  Het louter terugsturen van een factuur wordt nooit als klacht of protest aanvaard.

 

5.Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

De nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De overige bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing. 

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van arrondissement Limburg, afdeling Tongeren (België) bevoegd, dewelke oordelen overeenkomstig het Belgisch interne recht.